Algemene voorwaarden Provecta Trainingen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Provecta Trainingen

 Artikel 1 Definities
1.1
Provecta Trainingen is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, afnemer of deelnemer van een training van Provecta Trainingen.
1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, et cetera.
1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Provecta Trainingen en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Provecta Trainingen en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
2.4 Provecta Trainingen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1
De door Provecta Trainingen gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 14, zegge veertien, dagen tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Provecta Trainingen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen 14, zegge veertien, dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Provecta Trainingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Provecta Trainingen anders aangeeft.
3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.
3.5 Wanneer Provecta Trainingen een CRKBO-registratie heeft bestaat de mogelijkheid dat trainingen voor de zorg vrij worden gesteld van BTW.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd en ondertekend. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
4.2 De door Provecta Trainingen opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
4.3 Eventueel later gemaakte wijzigingen binden Provecta Trainingen alleen indien zij hiermee akkoord gaat. Deze wijzigingen dienen schriftelijk te worden aangevraagd. Dit kan tot maximaal 14, zegge veertien, dagen voorafgaande aan de training.

Artikel 5 Facturatie en betaling
5.1
Uiterlijk 14, zegge veertien, dagen voorafgaande aan de gekozen training van Provecta Trainingen, dient het volledige bedrag te zijn bijgeschreven op het IBAN-nummer welke toebehoort aan Provecta Trainingen.
5.2 Bij het uitblijven van, tijdige, betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De gekozen training zal alleen worden gegeven wanneer het bedrag, gelijk aan het totaalbedrag op de factuur, tijdig is voldaan.
5.3 Wanneer de training niet zal worden gegeven door het uitblijven van betaling, is de opdrachtgever verplicht gesteld de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling is voldaan zal een nieuwe datum worden vastgesteld waarop de training alsnog zal worden gegeven.
5.4 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit door Provecta Trainingen wordt gehonoreerd.
5.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst
6.1
Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Provecta Trainingen en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
6.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
6.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Provecta Trainingen zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
6.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Provecta Trainingen opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever
7.1
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Provecta Trainingen de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Provecta Trainingen aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.
7.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
7.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
7.4 Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 8 Rechten van Provecta Trainingen
Provecta Trainingen is gerechtigd om:

 1. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. De planning van onderdelen van een programma, ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen;
 5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Provecta Trainingen gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 9 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma
9.1
Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Provecta Trainingen.
9.2 Bij annulering of opzegging is Talent College niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
9.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 80% van het factuurbedrag.
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 10 Annulering door Provecta Trainingen, tussentijds, bij een programma
Wanneer Provecta Trainingen verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Provecta Trainingen het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 11 Opschorting en beëindiging
11.1
Talent College is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

 1. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;
  en/of
  b. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
  en/of
  c. na het sluiten van de overeenkomst Provecta Trainingen de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
  en/of
  d. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt;
  en/of
  e. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling;
  en/of
  f. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.

11.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Provecta Trainingen verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Provecta Trainingen om de gehele schade in rechte te vorderen.
11.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s
12.1
De intellectuele eigendomsrechten van de door Provecta Trainingen ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of sociale mediakanalen, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die Provecta Trainingen gebruikt, berusten bij haar, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
12.2 Het intellectueel eigendomsrecht en het auteursrecht voor de in artikel 12.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provecta Trainingen is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
12.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Provecta Trainingen geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 13 Vrijwaringen voor teksten
13.1
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Provecta Trainingen van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
13.2 De opdrachtgever vrijwaart Provecta Trainingen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.3 De opdrachtgever vrijwaart Provecta Trainingen voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13.4 Provecta Trainingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14 Auteursrecht over geschreven teksten
14.1
Provecta Trainingen draagt bij een levering van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Ander gebruik is nimmer toegestaan
14.2 Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Provecta Trainingen worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Provecta Trainingen kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een schuilnaam.
14.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Provecta Trainingen op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.
14.4 De bepalingen van artikel 14.1 tot en met 14.3 hebben ook betrekking op teksten die Provecta Trainingen van derden betrekt. Provecta Trainingen garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemde gebruiken.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1
Provecta Trainingen spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Provecta Trainingen geen invloed uit kan oefenen. Provecta Trainingen kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
15.2 Provecta Trainingen is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Provecta Trainingen.
15.3 Provecta Trainingen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever, extra deelnemer of derden.

Artikel 16 Overmacht
16.1
Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Provecta Trainingen haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming.
16.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen Provecta Trainingen, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
16.3 Als Provecta Trainingen door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever Provecta Trainingen niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 17 Geheimhouding vertrouwelijke informatie
17.1
Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Provecta Trainingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Provecta Trainingen daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
17.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Provecta Trainingen of andere afnemers of, extra, deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Provecta Trainingen of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk beschouwd.

Artikel 18 Persoonsgegevens
Provecta Trainingen behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy Wet- en regelgeving.

Artikel 19 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8, zegge acht, dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen 1, zegge één, maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Talent College. Wanneer de opdrachtgever zich niet aan deze termijn houdt zal de klacht niet meer worden behandeld.

Artikel 20 Toepasselijk recht
20.1
Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op een juridisch geschil, inspanning leveren een geschil in overleg op te lossen.
23.3 Geschillen zullen, indien het niet kan worden opgelost, uitsluitend worden behandeld door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Provecta Trainingen.

 


Bent u geïnteresseerd in onze trainingen? Of zou u graag een training op maat willen laten ontwikkelen voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.
info@provectatrainingen.nl
-
06 - 46 14 22 84

Copyright (C) 2024 - Provecta Trainingen KvK: 90591828